The Japan Society of Applied Physics

297 results (241 - 250)

[A-15-1] (Ba, Sr)TiO3 Stacked Capacitor Technology for 0.13μm-DRAMs and Beyond

Kazuhiro Eguchi, Katsuhiko Hieda, Junya Nakahira, Masahiro Kiyotoshi, Masaaki Nakabayashi, Soichi Yamazaki, Mitsuaki Izuha, Tomonori Aoyama, Kohji Tsunoda, Jun Lin, Kenro Nakamura, Syoko Niwa, Hiroshi Tomita, Akihiro Shimada, Yusuke Kohyama, Yutaka Ishibashi, Yoshiaki Fukuzumi, Tsunetoshi Arikado, Katsuya Okumura (1.Microelectronics Engineering Laboratory, Semiconductor Company, Toshiba Corporation, 2.Technology Development Division, Semiconductor Group, Fujitsu Limited, 3.Fujitsu Laboratories Limited)

1999 International Conference on Solid State Devices and Materials |PDF Download

[A-16-2] Ru-Ta2O5MIM Capacitor toward 0.1 μm DRAM Cell

Akihiko Tsuzumitani, Yasutoshi Okuno, Jun Shibata, Tadami Shimizu, Kazuhiko Yamamoto, Yoshihiro Mori (1.ULSI Process Technology Development Center, Semiconductor Company, Matsushita Electronics Corp.)

1999 International Conference on Solid State Devices and Materials |PDF Download

297 results (241 - 250)