The 81st JSAP Autumn Meeting, 2020

Sessions

15 Crystal Engineering » 15.4 III-V-group nitride crystals

Oral presentation

[8a-Z02-1~10] 15.4 III-V-group nitride crystals

Tue. Sep 8, 2020 9:00 AM - 11:45 AM Z02

Toru Akiyama(Mie Univ.), Takahiro Kawamura(Mie Univ.)

△:Presentation by Applicant for JSAP Young Scientists Presentation Award
▲:English Presentation
▼:Both of Above
No Mark:None of Above

Oral presentation

[9a-Z02-1~8] 15.4 III-V-group nitride crystals

Wed. Sep 9, 2020 9:00 AM - 11:30 AM Z02

Motoaki Iwaya(Meijo Univ.), Kazunobu Kojima(Tohoku Univ.)

△:Presentation by Applicant for JSAP Young Scientists Presentation Award
▲:English Presentation
▼:Both of Above
No Mark:None of Above

9:00 AM - 9:30 AM

Yukio Kashima1,2, Eriko Matsuura1,2, Noritoshi Maeda1, Masafumi Jo1, Hidetoshi Shinohara3, Ryuuichirou Kamimura4, Yamato Osada4, Kanji Furuta4, Takeshi Iwai5, Yohei Aoyama5, Yasushi Iwaisako6, Tumugu Nagano7, Hideki Hirayama1 (1.RIKEN, 2.Marubun, 3.Shibaura Machine, 4.ULVAC, 5.Tokyo Ohka Kogyo, 6.Nippon Tangsuten, 7.DNP)

10:45 AM - 11:00 AM

Kazuki Yamada1, Sato Kosuke1,2, Yasue Shinji1, Tanaka Shunya1, Teramura Shohei1, Ogino Yuya1, Omori Tomoya1, Ishizuka Sayaka1, Iwayama Sho1,4, Iwaya Motoaki1, Takeuchi Tetsuya1, Kamiyama Satoshi1, Akasaki Isamu1,3, Miyake Hideto4, Kangawa Yoshihiro5, Sakowski Konrad6 (1.Fac. Sch. &Tech., Meijo Univ., 2.Asahi-Kasei Co., 3.Akasaki Res. Cen., Nagoya Univ., 4.Grad. Sch. of Reg. Innov. Stu., Mie Univ., 5.RIAM, Kyushu Univ., 6.Institute of High Pressure Physics.)

11:00 AM - 11:15 AM

Tomoya Omori1, Sayaka Ishizuka1, Shunya Tanaka1, Kosuke Sato1,2, Shinji Yasue1, Yuya Ogino1, Kazuki Yamada1, Shohei Teramura1, Sho Iwayama1,4, Motoaki Iwaya1, Tetsuya Takeuchi1, Satoshi Kamiyama1, Isamu Akasaki1,3, Hideto Miyake4 (1.Fac.Sci&Tec.,Meijo Univ., 2.Asahi-Kasei Corp., 3.Akasaki Reserch Center, Nagoya Univ., 4.Graduate School of Regional Innovation Studies, Mie Univ.)

11:15 AM - 11:30 AM

〇(M2)Shunya Tanaka1, Kosuke Sato1,2, Shinji Yasue1, Yuya Ogino1, Kazuki Yamada1, Sayaka Ishizuka1, Shohei Teramura1, Sho Iwayama1,3, Motoaki Iwaya1, Tetsuya Takeuchi1, Satoshi Kamiyama1, Isamu Akasaki1,4, Hideto Miyake3 (1.Fac. Sci & Tec., Meijo Univ., 2.Asahi-Kasei Corp., 3.Graduate School of Regional Innovation Studies, Mie Univ., 4.Akasaki Research Center, Nagoya Univ.)

Oral presentation

[10a-Z02-1~9] 15.4 III-V-group nitride crystals

Thu. Sep 10, 2020 9:00 AM - 11:30 AM Z02

Ryuji Katayama(Osaka Univ.), Hiroto Sekiguchi(Toyohashi Univ. of Tech.)

△:Presentation by Applicant for JSAP Young Scientists Presentation Award
▲:English Presentation
▼:Both of Above
No Mark:None of Above

Oral presentation

[10p-Z02-1~22] 15.4 III-V-group nitride crystals

Thu. Sep 10, 2020 1:00 PM - 7:15 PM Z02

Narihito Okada(Yamaguchi Univ.), Ryota Ishii(Kyoto Univ.), Hideaki Murotani(Tokuyama College)

△:Presentation by Applicant for JSAP Young Scientists Presentation Award
▲:English Presentation
▼:Both of Above
No Mark:None of Above

2:00 PM - 2:15 PM

〇(M1)Ayumu Shimizu1, Masahiro Kamiyama1, Akira Kitamoto1, Masayuki Imanishi1, Masashi Yoshimura2, Tomoaki Sumi3, Junichi Takino3, Yoshio Okayama3, Masahiko Hata4, Masashi Isemura5, Yusuke Mori1 (1.Grad. Sch. of Eng., Osaka Univ., 2.ILE, Osaka Univ., 3.Panasonic Corporation, 4.Itochu Plastics Inc., 5.Sosho-Ohshin Inc.)

Oral presentation

[11a-Z02-1~11] 15.4 III-V-group nitride crystals

Fri. Sep 11, 2020 9:00 AM - 12:00 PM Z02

Mitsuru Funato(Kyoto Univ.), Atsushi Kobayashi(Univ. of Tokyo)

△:Presentation by Applicant for JSAP Young Scientists Presentation Award
▲:English Presentation
▼:Both of Above
No Mark:None of Above

Oral presentation

[11p-Z02-1~19] 15.4 III-V-group nitride crystals

Fri. Sep 11, 2020 1:00 PM - 6:15 PM Z02

Tsutomu Araki(Ritsumeikan Univ.), Shugo Nitta(Nagoya Univ.), Tomoyuki Tanikawa(Osaka Univ.)

△:Presentation by Applicant for JSAP Young Scientists Presentation Award
▲:English Presentation
▼:Both of Above
No Mark:None of Above

6:00 PM - 6:15 PM

Naoki Sone1,3, Renji Okuda3, Yoshiya Miyamoto3, Kazuma Ito3, Kazuyoshi Iida2,3, Koji Okuno2,3, Koichi Mizutani2,3, Masaki Ohya2,3, Weifang Lu3, Satoshi Kamiyama3, Tetsuya Takeuchi3, Motoaki Iwaya3, Isamu Akasaki3,4 (1.KOITO MANUFACTURING Co., Ltd, 2.TOYODA GOSEI Co., Ltd, 3.Meijo Univ., 4.Nagoya Univ.)

×

Authenticate

Password Authentication

The password has been sent on October 8, 2020 to all paid registrants and invited participants.

The password will be sent to all JSAP members in March 2021.

×

Please log in with your participant account.
» Participant Log In