The 66th JSAP Spring Meeting, 2019

Sessions

15 Crystal Engineering » 15.4 III-V-group nitride crystals

Oral presentation

[9a-W541-1~12] 15.4 III-V-group nitride crystals

Sat. Mar 9, 2019 9:00 AM - 12:15 PM W541 (W541)

Toru Akiyama(Mie Univ.), Tomoyuki Tanikawa(Tohoku Univ.)

△:Presentation by Applicant for JSAP Young Scientists Presentation Award
▲:English Presentation
▼:Both of Above
No Mark:None of Above

11:30 AM - 11:45 AM

Shigeyoshi Usami1, Atsushi Tanaka2,3, Norihito Mayama4, Kazuya Toda4, Yoshihiro Sugawara5, Yao Yongzhao5, Yukari Ishikawa5, Yuto Ando1, Manato Deki2, Shugo Nitta2, Yoshio Honda2, Hiroshi Amano2,3,6,7 (1.Nagoya Univ., 2.IMaSS, 3.NIMS, 4.Toshiba Nanoanalysis Corp., 5.JFCC, 6.ARC, 7.VBL)

12:00 PM - 12:15 PM

Takashi Nakano1, Kenta Chokawa1, Masaaki Araidai2,1, Kenji Shiraishi2,1, Atsushi Oshiyama2, Shigeyoshi Usami1, Akira Kusaba3, Yoshihiro Kangawa4,2, Atsushi Tanaka2, Yoshio Honda2,1, Hiroshi Amano2,1 (1.Graduate School of Engineering, Nagoya Univ., 2.IMaSS, Nagoya Univ., 3.Graduate School of Engineering, Kyushu Univ., 4.Research Institute for Applied Mechanics Kyushu University)

Oral presentation

[10a-W541-1~12] 15.4 III-V-group nitride crystals

Sun. Mar 10, 2019 9:00 AM - 12:15 PM W541 (W541)

Tsutomu Araki(Ritsumeikan Univ.), Yoshihiro Kangawa(Kyushu Univ.)

△:Presentation by Applicant for JSAP Young Scientists Presentation Award
▲:English Presentation
▼:Both of Above
No Mark:None of Above

Oral presentation

[10p-W541-1~20] 15.4 III-V-group nitride crystals

Sun. Mar 10, 2019 1:30 PM - 7:00 PM W541 (W541)

Motoaki Iwaya(Meijo Univ.), Yoshio Honda(Nagoya Univ.), Shugo Nitta(Nagoya Univ.)

△:Presentation by Applicant for JSAP Young Scientists Presentation Award
▲:English Presentation
▼:Both of Above
No Mark:None of Above

6:15 PM - 6:30 PM

Takumi Tomizawa1, Kento Kawakami2, Teruo Sakurai2, Akira Kusaba3, Naoya Okamoto2, Katsunori Yoshimatsu4, Yoshiaki Daigo5, Ichiro Mizushima5,6, Takashi Yoda5,6, Yoshihiro Kangawa3, Koichi Kakimoto3, Kenji Shiraishi4 (1.Depertment of Eng., Nagoya Univ., 2.Grad. Sch. of Eng., Nagoya Univ., 3.RIAM, Kyushu Univ., 4.IMaSS, Nagoya Univ., 5.NuFlare Technology, Inc., 6.FIRST, Tokyo Institute of Technology)

Oral presentation

[11a-W541-1~12] 15.4 III-V-group nitride crystals

Mon. Mar 11, 2019 9:00 AM - 12:15 PM W541 (W541)

Ryota Ishii(Kyoto Univ.), Jun Tatebayashi(Osaka Univ.)

△:Presentation by Applicant for JSAP Young Scientists Presentation Award
▲:English Presentation
▼:Both of Above
No Mark:None of Above

12:00 PM - 12:15 PM

〇(B)Ryo Tanabe1, Takuya Onodera1, Masahiro Uemukai1, Toshiki Hikosaka2, Shinya Nunoue2, Kanako Shojiki3, Hideto Miyake3,4, Maki Kushimoto5, Heajeong Cheong6, Yoshio Honda6, Hiroshi Amano6, Ryuji Katayama1 (1.Grad.school of Eng., Osaka Univ., 2.Toshiba Corporation, 3.Grad.school of Eng., Mie Univ., 4.Grad.school of RIS,Mie Univ., 5.Grad.school of Eng., Nagoya Univ., 6.Nagoya Univ. IMaSS)

Poster presentation

[11a-PB4-1~18] 15.4 III-V-group nitride crystals

Mon. Mar 11, 2019 9:30 AM - 11:30 AM PB4 (PB)

△:Presentation by Applicant for JSAP Young Scientists Presentation Award
▲:English Presentation
▼:Both of Above
No Mark:None of Above

Oral presentation

[11p-W541-1~20] 15.4 III-V-group nitride crystals

Mon. Mar 11, 2019 1:30 PM - 7:00 PM W541 (W541)

Munetaka Arita(Univ. of Tokyo), Ryuji Katayama(Osaka Univ.), Atsushi Kobayashi(Univ. of Tokyo)

△:Presentation by Applicant for JSAP Young Scientists Presentation Award
▲:English Presentation
▼:Both of Above
No Mark:None of Above

Oral presentation

[12a-W541-1~12] 15.4 III-V-group nitride crystals

Tue. Mar 12, 2019 9:00 AM - 12:15 PM W541 (W541)

Narihito Okada(Yamaguchi Univ.), Hajime Fujikura(SCIOCS)

△:Presentation by Applicant for JSAP Young Scientists Presentation Award
▲:English Presentation
▼:Both of Above
No Mark:None of Above

Oral presentation

[12p-W541-1~12] 15.4 III-V-group nitride crystals

Tue. Mar 12, 2019 1:30 PM - 5:00 PM W541 (W541)

Kazunobu Kojima(Tohoku Univ.), Mitsuru Funato(Kyoto Univ.)

△:Presentation by Applicant for JSAP Young Scientists Presentation Award
▲:English Presentation
▼:Both of Above
No Mark:None of Above

4:30 PM - 4:45 PM

〇(M2)Yuta Kawase1, Junya Ikeda1, Yusuke Sakuragi1, Shinji Yasue1, Shohei Teramura1, Shunya Tanaka1, Yuya Ogino1, Motoaki Iwaya1, Tetsuya Takeuchi1, Satoshi Kamiyama1, Sho Iwayama1,3, Isamu Akasaki2,1, Hideto Miyake3 (1.Department of Materials Science and Engineering, Meijo university, 2.Akasaki Research Center, Nagoya University, 3.Graduate School of Regional Innovation Studies, Mie University)

×

Authentication

Password authentication.
Password is required to view the PDF. Please enter a password to authenticate.

The password has been sent to pre-registrants.
For onsite registrants, please refer to the back of the name badge.
The password will be sent to all JSAP members in September 2019

×

Please log in with your participant account.
» Participant Log In