The 67th JSAP Spring Meeting 2020

Sessions

15 Crystal Engineering » 15.4 III-V-group nitride crystals

Oral presentation

[12a-A302-1~12] 15.4 III-V-group nitride crystals

Thu. Mar 12, 2020 9:00 AM - 12:15 PM A302 (6-302)

Atsushi Kobayashi(Univ. of Tokyo), Tomoyuki Tanikawa(Osaka Univ.)

△:Presentation by Applicant for JSAP Young Scientists Presentation Award
▲:English Presentation
▼:Both of Above
No Mark:None of Above

9:45 AM - 10:00 AM

〇(M1)Shouhei Teramura1, shimokawa moe1, yamada kaduki1, satou kousuke1,2, Yasue shinji1, tanaka shunya1, ogino yuya1, omori tomoya1, Ishiduka sayaka1, iwayama sho1,4, iwaya motoaki1, takeuchi tetsuya1, kamiyama satoshi1, akasaki isamu1,3, hideto miyake1 (1.Fac. S. &T., Meijo Univ., 2.Asahi-Kasei Co., 3.Akasaki R. C., Nagoya Univ., 4.Grad. Sch. of Reg. Innov. Stu., Mie Univ.)

11:45 AM - 12:00 PM

Yoshiya Miyamoto1, Nanami Goto1, Naoki Sone1,3, Kazuyoshi Iida4,1, Weifang Lu1, Hideki Murakami1, Mizuki Terazawa1, Kazuma Ito1, Renji Okuda1, Masaki Ohya1,4, Satoshi Kamiyama1, Tetsuya Takeuchi1, Motoaki Iwaya1, Isamu Akasaki1,2 (1.Meijo Univ., 2.Akasaki Research Center, Nagoya Univ., 3.Koito Manufacturing Co., Ltd., 4.Toyoda Gosei Co., Ltd.)

Oral presentation

[13a-A302-1~11] 15.4 III-V-group nitride crystals

Fri. Mar 13, 2020 9:00 AM - 12:00 PM A302 (6-302)

Kazunobu Kojima(Tohoku Univ.), Yoshio Honda(Nagoya Univ.)

△:Presentation by Applicant for JSAP Young Scientists Presentation Award
▲:English Presentation
▼:Both of Above
No Mark:None of Above

Oral presentation

[13p-A302-1~10] 15.4 III-V-group nitride crystals

Fri. Mar 13, 2020 1:30 PM - 4:15 PM A302 (6-302)

Motoaki Iwaya(Meijo Univ.), Toshiki Hikosaka(Toshiba Corp.)

△:Presentation by Applicant for JSAP Young Scientists Presentation Award
▲:English Presentation
▼:Both of Above
No Mark:None of Above

1:30 PM - 1:45 PM

Takashi Nakano1, Yosuke Harashima2, Kenta Chokawa2, Masaaki Araidai2,1, Kenji Shiraishi2,1, Atsushi Oshiyama2, Akira Kusaba3, Yoshihiro Kangawa4,2, Atsushi Tanaka2, Yoshio Honda2,1, Hiroshi Amano2,1 (1.Graduate School of Engineering, Nagoya Univ., 2.IMaSS, Nagoya Univ., 3.Computer Centre, Gakushuin Univ., 4.RIAM, Kyushu Univ.)

Oral presentation

[14a-A302-1~13] 15.4 III-V-group nitride crystals

Sat. Mar 14, 2020 9:00 AM - 12:30 PM A302 (6-302)

Tsutomu Araki(Ritsumeikan Univ.), Yusuke Hayashi(Mie Univ.)

△:Presentation by Applicant for JSAP Young Scientists Presentation Award
▲:English Presentation
▼:Both of Above
No Mark:None of Above

11:15 AM - 11:30 AM

〇(B)Moe Shimokawa1, Sho Iwayama1,2, Shohei Teramura1, Yusuke Sakuragi1, Shinji Yasue1, Sayaka Ishizuka1, Tomoya Omori1, Kazuki Yamada1, Syunya Tanaka1, Kosuke Sato1,3, Motoaki Iwaya1, Tetsuya Takeuchi1, Satoshi Kamiyama1, Isamu Akasaki4, Hideto Miyake2 (1.Meijo Univ., 2.,Grad. Sch. of Reg. Innov. Stu., Mie Univ., 3.Asahi Kasei Co., 4.Akasaki Rec. C.,Nagoya Univ.)

Oral presentation

[14p-A302-1~18] 15.4 III-V-group nitride crystals

Sat. Mar 14, 2020 1:45 PM - 6:45 PM A302 (6-302)

Makoto Saito(Tohoku Univ.), Hisashi Murakami(TUAT), Shugo Nitta(Nagoya Univ.)

△:Presentation by Applicant for JSAP Young Scientists Presentation Award
▲:English Presentation
▼:Both of Above
No Mark:None of Above

4:45 PM - 5:00 PM

〇(B)Ayumu Shimizu1, Masahiro Kamiyama2, Keiju Ishibashi2, Shintaro Tsuno2, Akira Kitamoto2, Masayuki Imanishi2, Masashi Yoshimura3, Tomoaki Sumi4, Junichi Takino4, Yoshio Okayama4, Masahiko Hata5, Masashi Isemura6, Yusuke Mori2 (1.Sch. of Eng., Osaka Univ., 2.Grad. Sch. of Eng., Osaka Univ., 3.ILE, Osaka Univ., 4.Panasonic Corporation, 5.Itochu Plastics Inc., 6.Sosho-Ohshin Inc.)

Oral presentation

[15a-A302-1~12] 15.4 III-V-group nitride crystals

Sun. Mar 15, 2020 9:00 AM - 12:15 PM A302 (6-302)

Ryuji Katayama(Osaka Univ.), Ryota Ishii(Kyoto Univ.)

△:Presentation by Applicant for JSAP Young Scientists Presentation Award
▲:English Presentation
▼:Both of Above
No Mark:None of Above

10:15 AM - 10:30 AM

〇(M2)Wentao Cai1, Maki Kushimoto1, Deki Manato2, Atsushi Tanaka3,2, Shugo Nitta2, Yoshio Honda2, Hiroshi Amano2,3,4,5 (1.Dept. of Electronics, NU. for Department of Electronics, Nagoya University, 2.NU. IMaSS for Nagoya University, Institute of Materials and Systems for Sustainability, 3.NIMS for National Institute for Materials, 4.NU. ARC for Nagoya University, Akasaki Research Center, 5.NU VBL for Nagoya University Venture Business Laboratory)

11:30 AM - 11:45 AM

Ryota Oshimura1, Yuki Akamatsu2, Atsushi Fujii2, Satoshi Kurai2, Hideaki Murotani3, Kenjiro Uesugi4, Hideto Miyake5, Yoichi Yamada2 (1.Fac. of Eng., Yamaguchi Univ., 2.Grad. School of STI, Yamaguchi Univ., 3.NIT,Tokuyama Coll., 4.SPORR, Mie Univ., 5.Grad. School of RIS, Mie Univ.)

Oral presentation

[15p-A302-1~12] 15.4 III-V-group nitride crystals

Sun. Mar 15, 2020 1:45 PM - 5:00 PM A302 (6-302)

Narihito Okada(Yamaguchi Univ.), Hideaki Murotani(Tokuyama College)

△:Presentation by Applicant for JSAP Young Scientists Presentation Award
▲:English Presentation
▼:Both of Above
No Mark:None of Above

3:45 PM - 4:00 PM

〇(B)Kazuki Yamada1, Kosuke Sato1,2, Shinji Yasue1, Syunya Tanaka1, Shohei Teramura1, Yuya Ogino1, Tomoya Omori1, Sayaka Ishizuka1, Sho Iwayama1,4, Motoaki Iwaya1, Tetsuya Takeuchi1, Satoshi Kamiyama1, Isamu Akasaki1,3, Hideto Miyake4, Yoshihiro Kangawa5, Konrad Sakowski6 (1.Meijo Univ., 2.Asahi-Kasei Co., 3.Akasaki Res. Cen., Nagoya Univ., 4.Grad. Sch. of Reg. Innov. Stu., Mie Univ., 5.RIAM, Kyushu Univ., 6.Institute of High Pressure Physics)

4:00 PM - 4:15 PM

〇(B)Tomoya Omori1, Syunya Tanaka1, Kosuke Sato1,2, Shinji Yasue1, Yuya Ogino1, Kazuki Yamada1, Sayaka Ishizuka1, Shohei Teramura1, Sho Iwayama1,4, Motoaki Iwaya1, Tetsuya Takeuchi1, Satoshi Kamiyama1, Isamu Akasaki1,3, Hideto Miyake4 (1.Fac.Sci&Tec.,Meijo Univ., 2.Asahi-Kasei Corp., 3.Akasaki Research Center, Nagoya, 4.Graduate School of Regional Innovation Studies, Mie Univ.)

4:15 PM - 4:30 PM

〇(M1)Shunya Tanaka1, Kosuke Sato1,2, Shinji Yasue1, Yuya Ogino1, Kazuki Yamada1, Sayaka Ishizuka1, Yuta Kawase1, Shohei Teramura1, Sho Iwayama1,3, Motoaki Iwaya1, Tetsuya Takeuchi1, Satoshi Kamiyama1, Isamu Akasaki1,4, Hideto Miyake3 (1.Fac. Sci & Tec., Meijo Univ., 2.Asahi-Kasei Corp., 3.Graduate School of Regional Innovation Studies, Mie Univ., 4.Akasaki Research Center, Nagoya Univ.)

Poster presentation

[13p-PB1-1~29] 15.4 III-V-group nitride crystals

Fri. Mar 13, 2020 4:00 PM - 6:00 PM PB1 (PB)

△:Presentation by Applicant for JSAP Young Scientists Presentation Award
▲:English Presentation
▼:Both of Above
No Mark:None of Above

×

Authentication

Password authentication.
The password has been sent to pre-registrants.
The password is also printed on the back of the name badge,
which will be enclosed with the extended abstracts DVD.
The password will be sent to all JSAP members in September 2020.

×

Please log in with your participant account.
» Participant Log In